Όροι χρήσης

 

Επεξεργασία Δεδομένων

 

Η Roche (Hellas) στα πλαίσια της διαρκούς επιστημονικής ενημέρωσης έχει υιοθετήσει μία προσπάθεια διάχυσης της πληροφόρησης επιστημονικού ενδιαφέροντος προς τους επαγγελματίες υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο και εφόσον το επιθυμείτε, θα μπορείτε χωρίς κανενός είδους επιβάρυνση ή υποχρέωση για εσάς:

 

-να έχετε πρόσβαση σε διαδικτυακούς χώρους της Roche (Hellas) για Επαγγελματίες Υγείας μέσω Internet

-να λαμβάνετε πληροφόρηση επιστημονικού ενδιαφέροντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletter).

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι πληροφορίες αυτές απευθύνονται αυστηρά μόνο σε επαγγελματίες υγείας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται και πιστοποιούν αυτή σας την ιδιότητα. Η Roche (Hellas) διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση της δήλωσής σας ως επαγγελματία υγείας εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η Roche (Hellas) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφορικά με την ανωτέρω δραστηριότητα θα τηρεί τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, και του Ν.4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στα δεδομένα αυτά θα έχουν πρόσβαση μόνο ορισμένοι συνεργάτες μας και πάντα μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης επεξεργασίας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σε σχέση με την εκ μέρους της Roche (Hellas) επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα έχετε ανά πάσα στιγμή τα προβλεπόμενα από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δικαιώματα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Περιορισμός ευθύνης

 

Καμία εγγύηση και καμία ευθύνη

Ενώ η Roche καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεν κάνουμε καμία δήλωση άμεση ή έμμεση, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν. Η Roche διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να την ενημερώνει και επικαιροποιεί. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε η Roche ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους.

 

Καμία προσφορά και καμία πρόσκληση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή τη διάθεση, το εμπόριο ή άλλη συναλλαγή σε κινητές αξίες της Roche. Οι επενδυτές δεν πρέπει να εμπιστεύονται αυτές τις πληροφορίες για αποφάσεις που σχετίζονται με επενδύσεις.

 

Πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις

Η παρούσα σελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις. Τέτοιες πληροφορίες υπόκεινται σε μια ποικιλία σημαντικών αβεβαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών, επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών παραγόντων, και επομένως τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που παρουσιάζονται.

 

Συνδέσεις

Οι συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων προσφέρονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Δεν εκφράζουμε καμία άποψη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων και απεκδυόμαστε ευθέως κάθε ευθύνη για τις πληροφορίες που δίνονται από τρίτους και για τη χρήση τους.

 

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται, ανήκουν ή έχει παραχωρηθεί άδεια σε κάποιο Μέλος του Ομίλου Roche.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)

Η ιστοσελίδα της Roche και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτήν και κάθε αναφορά που προκύπτει από αυτές υπάρχουν μόνο για ενημερωτική χρήση. Κάθε αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε αίτηση για άδεια αναπαραγωγής οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να απευθύνεται στον Roche Webmaster.

 

Υποστήριξη κατά τη λειτουργία

Η Roche δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διασύνδεση οποιουδήποτε με τις ιστοσελίδες της. Σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής αιτήσεως εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη για την παροχή κάποιας διευκρίνισης ή υποστήριξης σε σχέση με την λειτουργία και την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ρητώς δηλώνεται ότι η Roche δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για αυτές τις διευκρινίσεις ή την παρεχόμενη υποστήριξη. Οι χρήστες οφείλουν με ίδια μέσα και ευθύνη να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλης ιστοσελίδας συνδέεται με αυτήν.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

 

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου εν γένει, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Εμείς στην ROCHE, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως. Χειριζόμαστε τα «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με την Οδηγία της ROCHE σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, ως και κάθε άλλη εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με τη συλλογή, φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Οι ιστοσελίδες της ROCHE στις οποίες εμφανίζεται πάντοτε η πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων («η πολιτική») και που σας ζητούν οποιεσδήποτε πληροφορίες, συλλέγουν, διατηρούν και διασφαλίζουν τις προσωπικές πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) που έχουν συλλεγεί από πηγές της ROCHE στο διαδίκτυο και από μέσα επικοινωνίας (όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα διαδικτυακά εργαλεία) στα οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) με την πολιτική αυτή. Η πολιτική αυτή δεν έχει εφαρμογή σε προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από πηγές και μέσα επικοινωνίας εκτός του διαδικτύου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τέτοιες προσωπικές πληροφορίες ενοποιήθηκαν με προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την ROCHE μέσω διαδικτύου. Η πολιτική αυτή δεν έχει επίσης εφαρμογή σε διαδικτυακές πηγές τρίτων, με τις οποίες μπορεί να συνδέονται ιστοσελίδες της ROCHE, και στις οποίες η ROCHE δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή τις πρακτικές περί προστασίας των δεδομένων αυτών.

Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων, δεν μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση για να μάθετε περισσότερα για το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

 

Πληροφορίες που συλλέγονται

Οι επιλογές σας – Τα δικαιώματά σας

Ασφάλεια

Χρήση δεδομένων

Διαβίβαση δεδομένων

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Νόμιμη βάση επεξεργασίας  

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Πρόσθετες πληροφορίες για τις ιστοσελίδες μας

Σημείωση για τους χρήστες Επιχειρηματικών ή Επαγγελματικών Ιστοσελίδων

Πως να επικοινωνήσετε με την ROCHE

 

Πληροφορίες που συλλέγονται

Η ROCHE χρησιμοποιεί γενικά δύο τρόπους συλλογής προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο:

 

 

Πληροφορίες που λαμβάνουμε

- Προσωπικές πληροφορίες: Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία. Εμείς, μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, IP διεύθυνση, και άλλες προσωπικές πληροφορίες) μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τις δώσετε.

 

- Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε μεταβιβάσει και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανωνύμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό επισκεπτών, όνομα χώρου (domain name) του παρόχου υπηρεσιών Ίντερνετ), που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

 

Αυτόματα συλλεγόμενες Πληροφορίες

Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με τις ιστοσελίδες μας καθώς και μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε. Οι αυτόματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να προκαλέσουν την αυτόματη συλλογή πληροφοριών που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, διαδικτυακούς διακομιστές/διευθύνσεις ΙΡ (web server log), cookies και web beacons.

 

Διαδικτυακοί διακομιστές δεδομένων/διευθύνσεις ΙΡ.

Η διεύθυνση ΙΡ είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Η αναγνώριση όλων των υπολογιστών στο διαδίκτυο γίνεται μέσω των διευθύνσεων ΙΡ, οι οποίες επιτρέπουν στους υπολογιστές και τους διακομιστές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο. Η ROCHE συλλέγει διευθύνσεις ΙΡ για να διαχειρίζεται το σύστημα και να διαβιβάζει συλλογικές πληροφορίες στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και/ή πωλητές για να κάνει ανάλυση ιστοσελίδων και έλεγχο της αποδοτικότητάς τους.

 

Cookies

Τα cookies είναι πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται αυτόματα στον σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας (browser) κάθε φορά που μπαίνετε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies συμβάλλουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή (server). Μας επιτρέπουν επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον διακομιστή ώστε να σας βοηθήσουμε να κινηθείτε καλύτερα στο διαδίκτυο καθώς και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστοσελίδα και να ελέγξουμε την λειτουργία της. Οι περισσότεροι browsers είναι προγραμματισμένοι να δέχονται cookies, παρόλα αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας browser έτσι ώστε να αρνείται την λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Θα θέλαμε πάντως να σας επισημάνουμε ότι ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας μπορεί να μην δουλέψουν σωστά σε περίπτωση που έχετε απορρίψει τα cookies.

 

Web beacons.

Σε ορισμένες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα, η ROCHE μπορεί να χρησιμοποιεί μία συνήθη τεχνολογία του διαδικτύου που ονομάζεται web beacons (επίσης γνωστή ως “action tag” ή “clear GIF technology”). Τα web beacons βοηθούν στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων, μετρώντας, για παράδειγμα, πόσους επισκέπτες δέχθηκε μία ιστοσελίδα ή πόσοι επισκέπτες επέλεξαν συγκεκριμένο κομμάτι της ιστοσελίδας. Τα web beacons, τα cookies και άλλα μέσα αναγνώρισης δεν συλλέγουν αυτόματα, αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το άτομό σας. Μόνο στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τότε τα αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της χρησιμότητά τους για εσάς.

 

Οι επιλογές σας – Τα δικαιώματά σας

Έχετε διάφορες επιλογές σε σχέση με την χρήση των ιστοσελίδων μας. Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στην ιστοσελίδα μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας. Ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να σας ζητήσουν την άδεια για συγκεκριμένες χρήσεις των πληροφοριών σας και εσείς μπορείτε είτε να συμφωνήσετε είτε να αρνηθείτε στις χρήσεις αυτών. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να απομακρυνθούν άμεσα, παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε την λήψη cookies ώστε να μην μπορείτε να αναγνωρίζεστε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το browser σας να αρνείται την λήψη των cookies ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά σας αποστέλλονται.

 

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις έχετε τα εξής δικαιώματα, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

  1. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, και στις λοιπές πληροφορίες που ορίζονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις.
  2. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την επικαιροποίηση, τη διόρθωση ή την συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων.
  3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.
  4. Δικαιούστε να ζητήσετε να περιορίσουμε τη εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.
  5. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.
  6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να αποστείλουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους που θα μας υποδείξετε.
  7. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που η εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Σημειώνουμε σχετικά ωστόσο ότι η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα της προηγούμενης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  8. Έχετε, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Roche, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα Πολιτική.

 

Ασφάλεια

Η ROCHE χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η ROCHE χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας του κωδικού πρόσβασής σας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

 

Χρήση δεδομένων

Η ROCHE, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, των τμημάτων και ομάδων αυτής παγκοσμίως καθώς και/ή των εταιρειών που λειτουργούν για λογαριασμό μας, θα χρησιμοποιεί κάθε προσωπική πληροφορία που επιλέγετε να μας δώσετε, για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας. Εμείς διατηρούμε τον έλεγχο και την ευθύνη στην χρήση αυτών των πληροφοριών. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν ή να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες, των οποίων η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρει από εκείνη της περιοχή στην οποία διαμένετε. Στις περιπτώσεις αυτές, θα διασφαλίσουμε ότι ο επεξεργαστής των δεδομένων στην χώρα αυτή θα διατηρήσει την προστασία των δεδομένων στον ίδιο βαθμό με αυτόν που τηρείται στην χώρα στην οποία διαμένετε. Οι πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (Διαχείριση επιδόσεων, ενέργειες ανάπτυξης κ.ά.), θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας καθώς και το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μας βοηθούν, επίσης, να εξατομικεύσουμε υπηρεσίες και παροχές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

 

Διαβίβαση δεδομένων

Η ROCHE μοιράζεται προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σε σχέση με εσάς με διάφορες εταιρείες εκτός αυτής ή με τρίτα μέρη που εργάζονται για λογαριασμό μας για να μας βοηθήσουν να πραγματοποιήσουμε επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως να παρέχουμε υπηρεσίες σε πελάτες μας ή ενημέρωση αναφορικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, καθώς επίσης και για τεχνική συντήρηση. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να διαμοιραστούμε προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε με τρίτα μέρη ώστε να πιστοποιήσουμε την δηλούμενη εκ μέρους σας ιδιότητά σας ως επαγγελματία υγείας. Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα με τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μας.

Όλες αυτές οι εταιρείες καθώς και κάθε τρίτο μέρος με το οποίο συνεργαζόμαστε απαιτείται να συμμορφώνονται με τους όρους της πολιτικής της προστασίας προσωπικών δεδομένων της ROCHE.

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους κάτωθι σκοπούς: α) για την πώληση, εκχώρηση ή άλλου είδους μεταφορά της εταιρείας με την οποία σχετίζονται τα δεδομένα της ιστοσελίδας β) σε απάντηση αναλόγων νόμιμων αιτημάτων από κρατικές υπηρεσίες ή όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστικές αρχές ή κρατικούς μηχανισμούς γ) σε περίπτωση που απαιτηθεί από εταιρικούς ελεγκτές ή σε περίπτωση έρευνας ή ως απάντηση σε περίπτωση παραπόνου ή για λόγους ασφαλείας.

 

Μη ευθεία επιχειρηματική χρήση των πληροφοριών από τρίτα μέρη.

Η ROCHE δεν θα πωλήσει ή μεταβιβάσει με κανέναν τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που εσείς μας δίνετε μέσω των ιστοσελίδων μας σε κανένα τρίτο για δική τους ευθεία επιχειρηματική χρήση, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με δική μας ειδοποίηση προς εσάς και εφόσον έχουμε προηγουμένως την δική σας σαφή συγκατάθεση για την κοινοποίηση των δεδομένων σας με αυτό τον τρόπο. Ηλεκτρονικά μηνύματα σε φίλους ή συναδέλφους. Σε ορισμένες ιστοσελίδες της ROCHE, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε κάποιο σύνδεσμο (link) ή μήνυμα σε φίλο σας ή συνεργάτη σας με το οποίο να τους παραπέμπετε σε ιστοσελίδα της ROCHE. Η ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορεί να δώσατε για λογαριασμό φίλου σας θα χρησιμοποιηθεί για να του αποσταλούν οι σχετικές πληροφορίες εκ μέρους σας και δεν πρόκειται να συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από την ROCHE ή τρίτους για άλλους σκοπούς.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Η Roche θα διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών προς εσάς. Μετά το πέρας αυτών, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται από εφαρμοστέες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή εάν ανακύψει μεταξύ υμών και της Roche κάποια δικαστική, διαιτητική ή άλλη διαμάχη, διαπραγμάτευση, αξίωση ή άλλως διαφωνία. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται ώστε να μπορέσει η Roche να θεμελιώσει, ασκήσει ή υποστηρίξει τις νομικές ή άλλες αξιώσεις της.

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Η κατά τα άνω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στις εξής νόμιμες βάσεις:

(α) είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων ή/και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβασή σας με τη Roche, ή/και

(β) είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος της Roche, όπως, ενδεικτικά, για την παροχή κατάλληλων ενημερωτικών πληροφοριών προς Επαγγελματίες Υγείας, ή/και

(γ) είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Roche με νόμιμες υποχρεώσεις της, στην περίπτωση που υποχρεώνεται στην διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή/και

(δ) η συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε αυτήν.

 

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

 

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Οι ιστοσελίδες μας απευθύνονται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του. Ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να δει τι πληροφορίες δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους.

 

Πρόσθετες πληροφορίες για τις ιστοσελίδες μας

Στην περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα έχει ειδικές προβλέψεις σε σχέση με το απόρρητο οι οποίες διαφέρουν από όσες αναφέρονται εδώ, οι προβλέψεις αυτές θα σας γνωστοποιούνται στην σελίδα από όπου συλλέγονται οι προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες.

 

Σημείωση για τους χρήστες Επιχειρηματικών ή Επαγγελματικών Ιστοσελίδων

Εάν έχετε επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση με την ROCHE, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που υποβάλετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων που απευθύνονται ειδικά σε επαγγελματίες, για να ανταποκριθούμε σε αιτήματά σας καθώς και για να αναπτύξουμε επιχειρηματικές σχέσεις μαζί σας καθώς και την επιχείρηση που εκπροσωπείτε. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τέτοιες πληροφορίες με τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας.

 

Ενημέρωση της δήλωσης περί απορρήτου

Κατά διαστήματα η ROCHE ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της δήλωσης περί απορρήτου στο διαδίκτυο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα την οποία σας ζητούμε να επισκέπτεστε συχνά. Ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας δήλωσης περί απορρήτου ορίζεται η 5η Ιουνίου 2020.

 

Επικοινωνία

Πως να επικοινωνήσετε με την ROCHE (Hellas)

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η ROCHE να αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

 

ROCHE (HELLAS) Α.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών

151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 61 66 100

Φαξ: 210 61 99 930

E-mail: athenspharma-dpo@roche.com

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν από αυτήν θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν. Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες

 

 

Foundation Medicine® and FoundationOne® CDx are registered trademarks of Foundation Medicine, Inc.* Roche is the licensed distributor of Foundation Medicine products outside of the United States.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies | Ανάκληση συγκατάθεσης